مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Packet A - 2.50 p/m
Web Space 2 GB
Bandwidth 2GB
Control Panel cPanel
%99 Uptime
Weekly Backup
Max FTP Account : 1
Max Email Accounts: 10
Max Databases: 1
Max Sub Domains: -
Max Parked Domains: -
Max Addon Domains: -
Softaculous Auto Web Site install scripts : Yes

Packet B - 7.50 p/m
Web Space 5 GB
Bandwidth 5GB
Control Panel cPanel
%99 Uptime
Weekly Backup
Max FTP Account : 1
Max Email Accounts: 20
Max Databases: 2
Max Sub Domains: 2
Max Parked Domains: -
Max Addon Domains: 1
Softaculous Auto Web Site install scripts : Yes

Packet C - 10.00 p/m
Web Space 7,5 GB
Bandwidth 7.5GB
Control Panel cPanel
%99 Uptime
Weekly Backup
Max FTP Account : Unlimited
Max Email Accounts: Unlimited
Max Databases: 5
Max Sub Domains: 3
Max Parked Domains: Unlimited
Max Addon Domains: Unlimited
Softaculous Auto Web Site install scripts : Yes

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Premium Packet - 10.00 p/m
Web Space 10 GB
Bandwidth 10GB
Control Panel cPanel
%99 Uptime
Weekly Backup
Max FTP Account : Unlimited
Max Email Accounts: Unlimited
Max Databases: 5
Max Sub Domains: 3
Max Parked Domains: Unlimited
Max Addon Domains: Unlimited
Softaculous Auto Web Site install scripts : Yes

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
test -

رایگان!
test -

رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.214.224.207) وارد شده است.